Opvoedingsproject

Vormen, leren Leren, Individueel begeleiden, Ecologisch bewustzijn, een Gezonde levensstijl, Wereldgericht, Inspraak vanuit verantwoordelijkheid, Evangelisch geïnspireerd en leren (samen)Leven. De beginletter van elke doelstelling vormt niet toevallig het letterwoord VLIEGWIEL.

In het van Dale woordenboek wordt "vliegwiel" omschreven als "een zwaar wiel dat door zijn draaiing de machine telkens door het dode punt heen moet brengen". Het beeld van een vliegwiel, met zijn verwijzing naar techniek en dynamiek, lijkt ons het ideale symbool voor ons vernieuwd opvoedingproject. Net als een vliegwiel willen wij immers als school voor toegepaste wetenschap en techniek, de eigen persoon en de directe leefomgeving van onze jongeren bewegen tot een betere samenleving.

Vormen

WIJ WILLEN HET TECHNISCH TALENT VAN JONGEREN VORMEN

Het VTI DEINZE wil zich op de eerste plaats profileren als een school voor toegepaste wetenschap en techniek. Jongeren de kans geven hun technisch talent op een creatieve manier te ontplooien en praktische vaardigheden te ontwikkelen, is de eerste opdracht van onze school. Dankzij een ruim aanbod aan technische en praktische vakken, stages en nauwe contacten met de bedrijfswereld, bouwen leerlingen hun brede technische basiskennis uit tot gespecialiseerde vakkennis. De technische vorming wordt gekaderd binnen een bredere algemene vorming van talen, wiskunde, wetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis.

Leren

WIJ WILLEN JONGEREN VOORBEREIDEN OP LEVENSLANG LEREN

Leren is een actief, opbouwend en sociaal proces. Wij willen kwaliteitsonderwijs organiseren waar de klemtoon ligt op het streven naar zelfstandig, ervaringsgericht en levensecht leren. Zelfstandig leren kan enkel als men bewust omgaat met het eigen leerproces, en zelf leerstappen leert zetten. Echt leren gebeurt bovendien steeds samen met en in relatie tot de andere.

Een aangepaste didactische omgeving in klas en werkplaats, een leerlinggerichte aanpak met aandacht voor lesondersteunende initiatieven (stages, vormingsdagen, educatieve uitstappen) en een permanent gevormd lerarenkorps, moeten zorgen voor een efficiënte leeromgeving. Tenslotte trachten we door een goede studieloopbaanbegeleiding leerlingen te oriënteren naar de juiste beroepskeuze of voortgezette studies.

Individueel begeleiden

WIJ WILLEN LEERLINGEN INDIVIDUEEL BEGELEIDEN OP WEG NAAR VOLWASSENHEID

De grootste ongelijkheid is mensen gelijk te behandelen. Vanuit de zorg voor de persoonlijke noden van elke leerling besteedt onze school veel energie aan de individuele begeleiding van jongeren. Een goed uitgebouwd systeem van leerlingbegeleiding helpt leerlingen op de moeilijke weg naar volwassenheid. Hierbij willen we bijzondere aandacht besteden aan socio-emotioneel kwetsbare leerlingen, aan leerzwakke of leervertraagde leerlingen.

Ecologisch bewustzijn

WIJ WILLEN LEERLINGEN OPVOEDEN TOT ECOLOGISCH BEWUSTE BURGERS

Wij willen in onze school jongeren aanmoedigen tot het leveren van een positieve bijdrage aan een duurzame samenleving en actief zorg te dragen voor een leefbare omgeving. We leren respectvol om te gaan met de natuur en te kiezen voor een milieuvriendelijk gedrag. Door het vormen van een kritische houding tegenover het eigen gedrag en dat van de medemens willen wij bijdragen tot het behoud of de realisatie van een duurzaam milieu.

Gezonde levensstijl

WIJ WILLEN LEERLINGEN AANZETTEN TOT EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

Als gezondheidsbevorderende school willen we jongeren inzichten, vaardigheden en attitudes over gezondheid bijbrengen. Wij willen hen aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl met aandacht voor een evenwichtig voedingspatroon, een juiste omgang met genots- en geneesmiddelen, aandacht voor sport, zin voor hygiëne, verantwoord seksueel gedrag en zorg voor veiligheidsvoorschriften. Gezondheid bestaat niet alleen uit lichamelijk maar ook geestelijk welbevinden. Daarom willen we leerlingen leren omgaan met stress en emoties.

Wereldgericht

WIJ WILLEN JONGEREN MET OPEN OGEN NAAR DE WERELD LEREN KIJKEN

In de mondiale samenleving waarin wij leven, willen we jongeren kansen aanreiken om met andere culturen kennis te maken. We willen hen leren onbevooroordeeld en met respect open te staan voor de andere en het andere in onze wereld en hen de multiculturele verscheidenheid laten ervaren als een verrijking. Leerlingen moeten beseffen dat de globalisering voordelen maar ook problemen en conflicten oplevert. Leerlingen moeten gevoelig gemaakt worden voor het belang van persoonlijke inzet voor een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn in de wereld.

Inspraak vanuit verantwoordelijkheid

WIJ WILLEN JONGEREN LEREN OMGAAN MET INSPRAAK VANUIT VERANTWOORDELIJKHEID

Jongeren zijn burgers in wording en we beschouwen de school als een ideale oefenplaats in burgerzin. We willen leerlingen voorbereiden op actief en kritisch burgerschap door hen in klas- en schoolverband kansen tot inspraak en participatie te bieden en te leren omgaan met verantwoordelijkheid. In een schoolklimaat van betrokkenheid brengen we hen vaardigheden en attitudes bij die aan de basis liggen van elke democratische samenleving: verantwoordelijkheidszin, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, bereidheid tot samenwerking en oog voor het gemeenschappelijk belang.

Evangelisch geïnspireerd

WIJ WILLEN JONGEREN EVANGELISCHE WAARDEN EIGENTIJDS VERTALEN

Het VTI DEINZE is een vrije school. We trachten Christus te tonen als inspirerend voorbeeld en de evangelische waarden te vertalen naar de eigen leefwereld van onze jongeren. Kiezen voor de boodschap van het evangelie betekent in de eerste plaats voor ons: kiezen voor de zwakke in de samenleving. De sociaal zwakke, de emotioneel zwakke, de leerzwakke leerling verdient daarom onze bijzondere aandacht.

Leren (samen)Leven

WIJ WILLEN JONGEREN LEREN (SAMEN)LEVEN

De school is een plaats waar de integratie van de adolescent in de maatschappij wordt voorbereid en geoefend. We willen leerlingen opvoeden tot sociaal vaardige burgers. Wij denken hier in het bijzonder aan attitudes als verdraagzaamheid en geduld, bewust omgaan met gevoelens, zich duidelijk maar beleefd kunnen uitdrukken, actief kunnen luisteren, constructief omgaan met conflicten. Leren samenwerken, samenleven, samen overleggen, kiezen, beslissen en organiseren. Wij willen leerlingen opvoeden tot relatiebekwame jonge mensen.