Leer- en ontwikkelingsstoornissenbeleid

Voor leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis, voorzien wij in de mate van het mogelijke individuele begeleiding.

 • Leerlingen met een leerstoornis (bv. voor dyslexie, dyscalculie e.d.) krijgen na een intakegesprek een aantal DICORDI-maatregelen, opgesteld door de school in samenspraak met het CLB. De klassenraad evalueert de DICORDI-maatregelen en stuurt bij waar nodig.
 • Alle eerstejaarsleerlingen worden door ons gescreend in het begin van het schooljaar. Wanneer blijkt dat zij een leerachterstand hebben, krijgen zij in overleg met de ouders en het CLB eventueel ook DICORDI-maatregelen toegekend en individuele remediëring door een gespecialiseerde leerkracht.

DICORDI-maatregelen Dyslexie voor leerlingen in 1ste graad A-stroom en TSO

Stimulerende maatregelen (brede basiszorg)

 • De leerkrachten tonen begrip voor de moeilijkheden van de leerling.
 • De leerkrachten houden in het oog of de leerling kan volgen bij het nemen van notities.
 • De leerling blijft de nodige inspanningen leveren en de gepaste motivatie tonen.
 • De leerlingen van de 1ste jaren A-stroom worden uitgenodigd om wekelijks op donderdag tijdens het 8ste lesuur deel te nemen aan de aangeboden extra ondersteuning.

Differentiërende maatregelen

 • Bv. de leerling hoeft niet naar het bord te komen voor een wiskundeoefening
 • Bv. de leerling krijgt verdiepingsoefeningen tijdens de les als hij klaar is met een taak.

Compenserende maatregelen

 • Indien nodig krijgt de leerling meer tijd dan andere leerlingen bij toetsen en examens.
 • De leerling krijgt bij examens waar nodig de kans om zijn antwoorden mondeling toe te lichten.
 • De leerling kan huistaken en schrijfopdrachten thuis op computer maken en uitgeprint afgeven.
 • De leerling mag in de klas gebruik maken van aangepaste computersoftware.

Remediërende maatregelen

 • Bv. de leerkracht bouwt momenten in voor verlengde instructie voor leerlingen die daar nood aan hebben.
 • Bv. de leerkracht leert strategieën aan die het leren verbeteren.

Dispenserende maatregelen

 • Schrijffouten in niet-taalvakken worden niet aangerekend.
 • In taalvakken worden schrijffouten enkel aangerekend in het onderdeel spraakkunst. In de andere onderdelen wordt een milder quoteringssysteem gehanteerd.
 • Bij examens : de leerlingen moeten ongeveer 80% van de examenvragen oplossen en krijgen dus ongeveer 20% dispensatie. De leerkracht schrapt vooraf op hun examenblad een aantal vragen. De punten worden omgerekend naar de normale quotering.

DICORDI-maatregelen Dyslexie voor leerlingen in 1ste graad B-stroom

Leerlingen werken op hun eigen tempo, in afwisselende en actieve werkvormen, tijdens korte leer- en oefenmomenten.

 • De leerlingen worden individueel begeleid bij lezen, schrijven en rekenen.
 • De fouten van de leerlingen worden individueel geanalyseerd en bijgestuurd.
 • De leerlingen krijgen vrijwel onbeperkte tijd bij elke toets. Leerlingen die eerst klaar zijn, krijgen uitbreidings- en remediëringsoefeningen.
 • Schrijffouten tellen enkel mee als er spelling getoetst wordt.
 • De vragen, opdrachten en oefeningen worden mondeling voorgelezen en toegelicht op vraag van de leerling.
 • De leerling mag zijn antwoorden mondeling toelichten waar nodig
 • De leerkrachten hanteren een aangepast systeem van beoordeling, met nadruk op de vorderingen van elke leerling
 • De leerlingen met een attest dyscalculie krijgen een bestekmapje met daarin het vademecum wiskunde van het 1ste jaar + tafelkaart tot 12 + tafelkaart tot 20 + rekenbundel. Ze mogen dit bestekmapje gebruiken tijdens de lessen en toetsen van wiskunde.

DICORDI-maatregelen Dyscalculie voor leerlingen uit A-stroom

Algemeen

 • De leerkracht toont begrip voor de moeilijkheden van de leerling en de extra inzet die van hem gevraagd wordt.
 • De leerkracht houdt in het oog of de leerling kan volgen bij het neerschrijven van de les.
 • Deze dicordi-maatregelen zijn enkel voor wiskunde en rekenopdrachten in andere vakken van toepassing.

Individuele afspraken leerkracht-leerling

□   Ik krijg de kans om de antwoorden van een toets mondeling toe te lichten.

□    Ik krijg de kans om de antwoorden van een examen mondeling toe te lichten.

□   Ik krijg bij toetsen indien nodig iets meer tijd.

□   Ik mag mijn huistaken steeds op de computer maken en afgeprint afgeven.

□   Ik mag het bestekmapje (met daarin tafelkaarten, formulekaarten, omzettingstabellen en oplossingsschema’s) in afspraak met de leerkracht gebruiken tijdens de lessen / toetsen / examens van wiskunde en rekenopdrachten in andere vakken.

□   Ik krijg vrijstelling van de theorievragen op examens.

□   De leerkracht leest luidop de opgaven van toetsen/examens en controleert of ik de opdracht begrepen heb.

□   De leerkracht stelt een buddy aan. (= een medeleerling van wie ik indien nodig de wiskundemap mag ontlenen om mijn notities in orde te brengen.)

□   Ik mag mijn rekentoestel, in afspraak met de leerkracht, voor bepaalde leerstofonderdelen gebruiken.

□   De leerkracht wijst me erop wanneer ik bepaalde vragen op een toets/examen niet of onvolledig ingevuld heb en geeft me de kans om aan te vullen.

□   Ik mag steeds een kladschrift gebruiken om te cijferen en tussenstappen te maken.

 

□   Ik mag het vademecum van het 1e/2e/3e/4e/5e/6e leerjaar secundair onderwijs in afspraak met de leerkracht gebruiken tijdens de lessen / toetsen / examens van wiskunde.

Voor de ouders

 • Meegeven van commercieel geruit kladpapier, liefst in de vorm van een schrift.
 • Aanschaffen van grote geodriehoek met handvat, een latje met handvat of een lat met ribbels, bijvoorbeeld merk Maped (zie afbeelding hieronder).

DICORDI-maatregelen Dyscalculie voor leerlingen B-stroom

Algemeen

 • De leerkracht toont begrip voor de moeilijkheden van de leerling en de extra inzet die van hem gevraagd wordt.
 • De leerkracht houdt in het oog of de leerling kan volgen bij het neerschrijven van de les.
 • Voor het afgeven van een grote toets krijgt de leerling, indien hij dat nodig vindt, de kans om de antwoorden mondeling toe te lichten.
 • De leerling krijgt bij toetsen indien nodig, iets meer tijd dan andere leerlingen.
 • De leerling kan huistaken steeds op computer maken en uitgeprint afgeven.
 • Deze maatregelen zijn enkel voor wiskunde en rekenopdrachten in andere vakken van toepassing.

Individueel

 • De leerling mag tijdens de les steeds gebruik maken van een kladschrift om te cijferen en om tussenstappen te kunnen maken.
 • De leerling mag tijdens de les en bij toetsen het bestekmapje gebruiken met daarin tafelkaarten, formulekaarten, omzettingstabellen en oplossingsschema’s.
 • De leerling mag bij toetsen op een afzonderlijk ruitjesblad cijferen om tussenstappen te kunnen maken.
 • De leerling krijgt toetsvragen schriftelijk aangeboden.
 • De leerkracht leest luidop de opgaven van toetsen voor en controleert of de opdracht begrepen is.
 • De leerkracht stelt een buddy aan (= een medeleerling van wie de leerling indien nodig, de wiskundemap mag ontlenen om zijn notities in orde te houden/brengen).
 • De leerkracht wijst de leerling erop wanneer een bepaalde vraag op een toets niet of onvolledig werd ingevuld en geeft hem de kans om aan te vullen.

Voor de ouders

 • Meegeven van commercieel geruit kladpapier, liefst in de vorm van een schrift.
 • Aanschaffen van grote geodriehoek met handvat, een latje met handvat of een lat met ribbels, bijvoorbeeld merk Maped (zie afbeelding hieronder).